Mitä osteopatiassa tapahtuu?

Mitä on osteopatia ja mitä osteopaatin vastaanotolla oikein tapahtuu?
Tässä pyrin selittämään mitä Salon Kehonhuollon vastaanotolla tapahtuu, kun varaat ajan 3. vuoden osteopatiaopiskelijan vastaanotolle.

Osteopatia on Suomessa vielä varsin pienimuotoinen ammattiryhmä, joista monet toteuttavat ’osteopatiaa’ eri tavoilla. Tämä näkyy siten, että henkilö voi käydä usealla eri osteopaatilla ja saada hyvin erilaista palvelua.

Mitä osteopaatti tekee?
Osteopaatti on terveydenhuollon ammattihenkilön nimike, johon vaaditaan nelivuotinen nimikkeeseen oikeuttava koulutus.
Osteopaatilla on valmiudet kattavaan kliiniseen tutkimiseen, manuaaliterapian tekniikoihin, sekä aktiivisiin kuntoutusmenetelmiin.

Itse toteutan vastaanotollani näyttöön perustuvaa osteopatiaa.
Vastaanotolla suosin ensisijaisesti aktiivisia hoitomenetelmiä, kuten ohjattua harjoittelua, sekä asiakkaan arjen aktiviteettien sopeuttamista tapauskohtaisesti. Asiakkaan toiveiden mukaan voidaan hyödyntää myös manuaaliterapiaa kuten hierontaa tai nivelkäsittelyä.

Mitä on näyttöön perustuva toiminta?
Näyttöön perustuva toiminta voidaan määritellä lyhyesti; ’’parhaimman saatavilla olevan tutkimusnäytön, kliinisen kokemuksen, ja asiakkaan arvojen sekä olosuhteiden integraatio suhteutettuna asiakkaan hoitoon, hoitotyön hallintaan sekä terveyspoliittiseen päätöksentekoon’’ (Sackett 1996).

Näyttöön perustuvalla toiminnalla varmistetaan hoidon turvallisuus, mahdollistetaan todistetusti paremmat hoitotulokset, parannetaan asiakastyytyväisyyttä sekä saadaan aikaan kustannustehokkaampi hoitosuunnitelma.

Mitä osteopaatin vastaanotolla tapahtuu?
Osteopaatin ensisijaisena tehtävänä on keskustella asiakkaan kanssa tämän toiveista ja tavoitteista hoitotapahtuman suhteen. Haastattelun ja kliinisen tutkimuksen perusteella luodaan asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä yksilökohtainen hoitosuunnitelma.

Vastaanotollani tavoitteeni on, että kipua ja muita vaivoja kokevat henkilöt tulisivat paremmin toimeen jokapäiväisessä elämässä sekä pääsisivät takaisin rakastamiensa aktiviteettien pariin. Tämän vuoksi suosin aktiivisia hoitomenetelmiä, joiden avulla voidaan saada asiakkaille optimistiset odotukset hoitoprosessista ja parantaa heidän minäpystyvyyttään

Aktiivisia hoitomenetelmiä voivat olla ohjattu harjoittelu asiakkaan mieltymysten ja toiveiden mukaisesti sekä arjen aktiviteettien sopeuttaminen tapauskohtaisesti niin, että he voivat pysyä mahdollisimman aktiivisina vaivasta huolimatta.
Toiveiden mukaan vastaanotolla voidaan hyödyntää myös manuaaliterapiaa kuten hierontatekniikoita, nivelkäsittelyjä tai neulahoitoja.

Minkä pituinen vastaanottoaika kannattaa varata?
Osteopaatin vastaanotolle voi varata tällä hetkellä 45min ja 60min vastaanottoajat.
45min aika soveltuu paremmin lyhytkestoisten (alle 3kk) tuki- ja liikuntaelinperäisten vaivojen konsultaatioon.
60min aika soveltuu paremmin pitkäkestoisempien (yli 3kk) ja/tai merkittävää haittaa aiheuttavien vaivojen konsultaatioon.

Kivun moninaisuus: Mitä kaikkien tulisi tietää kivusta

Yleinen kipuun liitetty uskomus on, että kivulla ja fyysisellä vammalla on vahva, vastaavuussuhteessa kulkeva yhteys. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että kokemukset tyypillisesti viittaavat suurempien vammojen aiheuttavan enemmän kipua.

Jos tarkastelemme kipua laajemmalta näkökulmalta, voimme huomata kuinka moninainen, yksilökohtainen ja epäjohdonmukainen kipu oikeasti on.

Kipu saattaa olla hyvinkin vaihtelevaa henkilöstä, tilanteesta sekä ympäristöstä riippuen, ja ihmisten reaktio kipua kohtaan vaikuttaa olennaisesti siihen kuinka kivun kanssa tullaan toimeen. Tässä on ensisijaisen tärkeässä roolissa kivulle annettu merkitys, eli mitä henkilö uskoo kivun tarkoittavan ja kuinka hän ajattelee, että kivun kanssa tulisi toimia.

Tämän perusteella voimme todeta, että kipu ei ole pelkkä tunne, vaan kokemus, johon vaikuttavat useammat tekijät kuin ainoastaan kudosvaurio.

(more…)

Kotona treenaaminen: Mitä tehdä resurssien ollessa rajalliset

Koko maailmaa, kuten myös Suomea, koettelevaa koronakriisiä varten tehdyt toimenpiteet on luotu rajoittamaan virustartuntoja sekä hidastamaan sen leviämistä.

Suurimmalle osalle päivittäisen aktiivisuuden merkitys terveyden kannalta on tuskin epäselvää. Kuitenkin on oletettavissa, että kriisin aiheuttamat muutokset vaikuttavat oleellisesti ihmisten liikuntamääriin.

(more…)

SI-nivel: Alaselän bermudan kolmio

Tein taannoin päivityksen sosiaaliseen mediaan, jossa tarkastelin SI-niveltä koskevien kliinisten tutkimismenetelmien hyötyä niiden tarkkuuden näkökulmasta. Kyseisessä päivityksessä toin esille useiden vieläkin käytettyjen tunnusteluun sekä liikkeen havainnointiin perustuvien kliinisten testien epätarkkuuden.

(more…)

Venyttely: Muutummeko vai sopeudummeko

Kuinka venyvyys määritellään?

Kirjallisuudessa venyvyys määritellään lihaksen kyvyksi pidentyä ja mahdollistaa yhden tai useamman nivelen liikettä täyden liikelaajuuden verran. Venyvyyden heikkeneminen on tällöin lihaksen kyvyttömyyttä mukautua näin. [1, 2]

(more…)